S 17342471

 

 new ขอเชิญบุคคลทั่วไปยื่นเสนอราคา เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

ด้วย โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์  อุปถัมภ์)   มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ยื่นในเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเอกสารผู้รับจ้าง ในวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ และพิจารณาผลยื่นใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. หากราคาที่ผู้ยื่นเสนอเท่ากัน โรงเรียนจะพิจารณาโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับงานสารบรรณและความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และประกาศผลผู้ชนะในเวลา ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียด ๑. หนังสือเชิญให้เสนอราคา ๒.ใบเสนอราคาnew

 

newประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 

 

 

111

การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ได้รับการนิเทศภายในโดยได้รับเกียรติจากกรรมการสถานศึกษา นายสันติ  อรมาศ และผู้ทรงคุณวุฒิ นายอัชราวุช  บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  โดยมี ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการให้การรับรองต้อนรับ พร้อมรับฟังข้อเสนอคำชี้แนะจากคณะกรรมการ

new รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๒๕๖๐

 

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้ประชุมคณะกรรมการสถาานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและแผนการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์  อุปถัมภ์)

new ภาพกิจกรรม

 

 

 

ข่าวประกาศจากศูนย์วิทยบริการ

IFrame removed on saving or editor toggle

IFrame tags are removed when clicking the Save button or toggling the editor

Check that the Editor Profile Parameters allow IFrames

In the JCE Control Panel, click on the Editor Profiles button.

Click on the Profile name that the user, usergroup or component is assigned to, eg: 'Default'

Click on the Plugin Parameters tab, then on the Media Support tab.

Check that the Allow IFrames is set to Yes.

Configure Joomla! Article filters

By default Joomla!  'cleans' content on saving, removing script tags, event attributes (such as onclick, onmouseover etc.) and style tags.

A simple article parameter change is all that is required to fix this.

Joomla! 1.5

See this article - http://docs.joomla.org/Why_does_some_HTML_get_removed_from_articles_in_version_1.5.8%3F 

Joomla! 2.5 and Joomla! 3

  1. In the Joomla! Global Configuration, click on the Text Filters tab.
  2. For the Super Users group, or any other trusted user group, set Filter Type to No Filtering. Make sure that you only set this option for user groups that can be trusted as setting the Filter Type to No Filtering will essentially allow the user to include any html in an article.

 

อ้างอิง https://www.joomlacontenteditor.net/support/faq/item/iframe-removed-on-saving

ตามที่ศูนย์วิทยบริการการโรงเรียนเลิงนกทาได้อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งข่าวสารเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลทันสมัยจึงได้ปรับปรุงวิธีการส่งข่าวสารใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

IMAGE การอบรมขยายผลการเพิ่มคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT
Sunday, 25 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 632 คน
... Read More...
ทดสอบข่าวกิจกรรม
Saturday, 12 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 736 คน
ทดสอบข่าวกิจกรรม Read More...
IMAGE การเพิ่มกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานต่าง ๆ
Wednesday, 23 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1825 คน
การเพิ่มภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้ดำเนินการไปแล้วภาพแรกของเนื้อหาสามารถนำมาจากจาก... Read More...
IMAGE ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
Wednesday, 07 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1254 คน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More...
IMAGE ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
Sunday, 27 September 2015 ข่าวโดย จำนวนผู้ชม 1994 คน
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมฯ http://esan65.sillapa.net/sm-yst1/ Read More...
ทดสอบผลงานนักเรียน
Saturday, 12 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1241 คน
Read More...
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
Saturday, 12 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1643 คน
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Read More...
IMAGE ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 11 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1803 คน
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ Read More...
IMAGE การเพิ่มปฏิทินกิจกรรมในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
Monday, 05 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2056 คน
1. เข้าสู่เว็บไซต์  www.gmail.com2. เข้าสู่ระบบ... Read More...
user ไม่สามารถเพิ่ม iframe ปฏิทินในเว้บได้
Monday, 05 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1558 คน
IFrame removed on saving or editor toggle IFrame tags are removed when clicking the Save button or toggling the editor Check that the Editor Profile... Read More...
IMAGE การแทรกภาพนำเรื่อง ขนาด 75*150 pixel
Friday, 18 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1790 คน
Read More...
IMAGE การแทรกภาพประกอบเนื้อหา
Friday, 18 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1723 คน
Read More...
IMAGE การเพิ่มข่าวสารไปยังเว็บไซต์โรงเรียน
Friday, 18 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1989 คน
... Read More...

ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมฯ http://esan65.sillapa.net/sm-yst1/