กลุ่มวิทยาศาสตร์ร่วมกับฝ่ายแนะแนวจัดกิจกรรม stem ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง