การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ