ตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  65 ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 รายการแข่งขันการต้ดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับ ที่ 19 ด้วยคะแนน 85 คะแนน

 

นายชัดชน  อุทะวงค์

นางสาวธัญญารัตน์  ชำนิสาร

 

ผู้ฝึกสอน นางกุสุมาลย์  สมประสงค์

               นายสมศักดิ์  คันทะพันธ์