ร่วมยินดีในเบื้องต้นกับการผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ.

โรงเรียนขนาดเล็กแต่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก คำว่าแจ๋วจริง...คงยังไม่พอ