สถิตินักเรียนโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

( พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ )

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ระดับชั้น           ชาย           หญิง          รวม

. ต้น

. 1/1 12+1 11+2 26
. 1/2 12+2 11+1 26
รวม 27 25 52          
. 2/1 9+2 11 22
. 2/2 9 10 19
รวม 20 22 41
ม.3/1 8 13 21
รวม 8 13 21
รวม ม.ต้น 55 60 114

. ปลาย

. 4 10 20 30
. 5 4 16 20
. 6 3 6+1 10
รวม ม.ปลาย 17 43 60
รวมทั้งสิ้น 72 103 174